Δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2011

Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through – Right of Publicity 2012.

published in the International Law Office Employment and Labour Newsletter

Rescue by Chase Cambria Publishing and reproduced with their permission

Stathis Potamitis is named Restructuring & Insolvency Lawyer of the Year, Greece, 2011.

Δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, τεύχος:1467, 2011

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εστία στις 1/11/2011

published in the International Law Office Employment and Labour Newsletter, June 2011