Το υπόχρεο πρόσωπο στην εισφορά Ν.128/1975, ιδιαίτερα κατά τη μεταβίβαση απαιτήσεων και κατά την περίπτωση της συμβατικής μετακύλησης εισφοράς στον δανειολήπτη

Δημοσιεύθηκε στο «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας» (Τόμος 74, Τεύχος 1662, Α΄ Φεβρουαρίου 2020, σελ. 147 επ.)