Το υπόχρεο πρόσωπο στην εισφορά Ν.128/1975, ιδιαίτερα κατά τη μεταβίβαση απαιτήσεων και κατά την περίπτωση της συμβατικής μετακύλησης εισφοράς στον δανειολήπτη

Δημοσιεύθηκε στο «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας» (Τόμος 74, Τεύχος 1662, Α΄ Φεβρουαρίου 2020, σελ. 147 επ.)

Προϋποθέσεις έγκυρης μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4354/2015

Δημοσιεύθηκε στο «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019, σελ. 1088 επ.)