Ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης και η επικείμενη αναθεώρηση των κανόνων για τους κάθετους περιορισμούς (Κανονισμός ΕΚ 2790/1999)

Δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2009